Cookie Policy

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.

Informaţiile prezentate în continuare au scopul de a informa utilizatorul despre plasarea, utilizarea şi administrarea “cookie”-the sites used by www.samcom.ro,,ro,Please read the following information carefully,,ro,This site uses cookies as well as cookies added by third parties,,ro,to provide visitors with a much better navigation experience and services tailored to the needs and interests of each,,ro,What we call,,ro,web modern,,en,web 2.0,,en,cookies play an important role in facilitating the access and delivery of multiple services the user enjoys on the Internet,,ro,such as,,ro,Customize certain settings like,,ro

Vă rugam să citiţi cu atenţie informaţiile ce urmează:

Acest website foloseşte cookie-uri proprii cât şi cookie-uri adăugate de terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

În ceea ce numim “web modern” or “web 2.0″, cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului şi livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setări precum: the language in which the site is viewed,,ro,date and time,,ro,keeping options / settings,,ro,including storing them,,ro,and keeping older preferences by accessing the various buttons / functions,,ro,Cookies provide site owners with valuable feedback on how their sites are used by users,,ro,so they can make them even more efficient or more accessible to users,,ro,Allow multimedia or other applications from other sites to be included,,ro,inserate/embed,,en, data şi ora, păstrarea opţiunilor/setărilor (inclusiv memorarea acestora) şi păstrarea preferinţelor mai vechi prin accesarea diferitelor butoane/funcţii.
Cookie-urile oferă deţinătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente ori mai accesibile pentru utilizatori.
Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse (inserate/embed) in certain pages to create a more valuable browsing experience,,ro,more useful and enjoyable,,ro,What is a,,ro,A,,fr,Internet Cookie,,en,term also known as,,ro,browser cookie,,en,HTTP cookie,,en,or simply,,ro,is a small file,,ro,consisting of letters and numbers,,ro,which will be stored on your computer,,ro,the mobile terminal or other equipment of a user on which the Internet is accessed,,ro,The cookie is sent through a request issued by the web server on which the site is hosted,,ro,to the user's browser,,ro,Ex,,en,Firefox,,en, mai utilă şi mai plăcută.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca “browser cookie” or “HTTP cookie” ori pur şi simplu “cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este trimis printr-o solicitare emisă de către web-server pe care este găzduit site-ul, către browser-ul utilizatorului (Ex: Firefox, Internet Explorer,,en,Chrome etc.,,en,and is complete,,ro,passive,,ro,in the sense that it does not contain software,,ro,viruses or spyware and can not access the information on the user's hard drive,,ro,A cookie is made up of,,ro,part,,ro,the name and the content or the value of the cookie that is uniquely associated with the domain on which the site that hosted it was sent to the user's browser,,ro,ex,,en,politisti.ro,,en,the duration of a cookie is determined and only the webserver that sent the cookie can access it again,,ro, Chrome etc.) şi este complet “pasiv”, în sensul că nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nici nu poate accesa informaţiile de pe hard driveul utilizatorului.

Un cookie este format din 2 părţi: numele şi conţinutul sau valoarea cookie-ului ce este asociat în mod unic cu domeniul pe care este găzduit site-ul care l-a trimis către browserul utilizatorului (ex: politisti.ro). More, durata de existenţă a unui cookie este determinată şi doar webserver-ul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou, and only when the user returns to the site associated with that webserver,,ro,Cookies do not require personal information to be used and can not personally identify Internet users,,ro,There are two main categories of cookies,,ro,Session cookies,,ro,they are temporarily stored in the web browser's cookie folder until the user leaves the site or closes the browser window,,ro,Persistent cookies,,ro.

Cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi nici nu pot identifica personal utilizatorii de internet.

Există două categorii principale de cookie-uri:

Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web până când utilizatorul părăseşte siteul respectiv sau închide fereastra browserului.
Cookie-uri persistente – they are stored in your computer or hard drive for a longer period and are still stored after you leave the site or after shutting down your web browser,,ro,and generally depend on the default cookie life,,ro,Persistent cookies include those placed on a website other than the one the user is currently visiting,,ro,known as,,ro,third party cookies,,en,cookies placed by third parties,,ro (iar în general depind de durata de viaţă prestabilită pentru cookie).

Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” (cookie-uri plasate de terţi) – which can be used anonymously to memorize a user's interests,,ro,so that advertising is delivered as relevant as possible to the user,,ro,The advantages of cookies,,ro,A cookie contains information that links a browser,,ro,user,,ro,and a specific web-server,,ro,website,,ro,If a browser accesses that web-server again,,ro,it can read the information already stored and react accordingly,,ro, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizator.

Avantajele cookie-urilor

Un cookie conţine informaţii care fac legătura între un browser (utilizatorul) şi un web-server anume (site-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţiona în consecinţă.

Cookies provide users with a pleasant navigation experience and support the efforts of websites to provide comfortable userillor services,,ro,Example,,fr,your privacy preferences,,ro,site language options or relevant advertising, etc,,ro,The life of a cookie,,ro,Cookies are managed by web servers,,ro,The life of a cookie may vary significantly,,ro,depending on the purpose for which it is placed,,ro,Some cookies are used exclusively for one session,,ro. Exemple – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului sau publicitate relevantă etc.

Durata de viaţă a unui cookie

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (“session cookies,,en,and are not retained after the user leaves the site,,ro,and some cookies are retained and reused whenever the user returns to that site,,ro,permanent cookies,,ro,However,,ro,cookies can be deleted by the user at any time through browser settings,,ro,Cookies placed by third parties,,ro,Certain sections of content on some websites may be provided through third parties / providers,,ro,news box,,en,a YouTube video or an ad,,ro”) şi nu sunt reţinute după ce utilizatorul a părăseşte site-ul, iar unele cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel site (“cookie-uri permanente”).
Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Cookie-urile plasate de terţi

Anumite secţiuni de conţinut de pe unele website-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terţe părţi/furnizori (Ex: news box, un video de pe YouTube sau o reclamă). These third parties can also place cookies through the site and they are called,,ro,because they are not placed on that website,,ro,Third-party vendors must also comply with the applicable law and the privacy policy of the website owner,,ro,It is possible to set up the browser so that these cookies are no longer supported or you can set the browser to accept cookies only from a specific website,,ro,But,,ro,e.g,,ro,if you are not registered using cookies,,ro “third party cookies”, pentru că nu sunt plasate de website-ului respectiv. Furnizorii terţi trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare şi politicile de confidenţialitate ale deţinătorului website-ului.

Este posibilă setarea browserului pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate ori puteţi seta browserul să accepte cookie-uri doar de la un website anume. Dar, spre exemplu, dacă nu esti înregistat folosind cookie-urile, you will not be able to comment,,ro,All modern browsers offer the ability to change cookie settings,,ro,These settings are usually found in,,ro,options,,ro,or in the menu,,ro,Preferences,,ro,of your browser,,ro,or you can use the option,,ro,Help,,ro,of the browser for more details,,ro,Cookie Policy,,en,cookie policy,,en,This site uses cookies,,ro,Continue browsing involves their acceptance,,ro,The information below is intended to inform the user about the placement,,ro,use and administration,,ro,cookie,,en.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se gasesc de regulă în “Opţiuni” sau în meniul de “Preferinţe” al browserului dvs. ori puteţi folosi opţiunea “Ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.